امتیازدهی اعتباری (Credit Scoring)

زمینه فناوری

امتیازدهی اعتباری، یک مدل آماری است که در نتیجۀ پیاده سازی آن، اعتبار‌دهنده قادر خواهد بود ریسک اعطای تسهیلات به متقاضی اعتبار را بر اساس ویژگی های وی تعیین نماید.
مدل امتیازدهی اعتباری موجب ساده‌تر شدن رویه‌های ارزیابی درخواست‌های مشترکان ایرانسل شده و می‌تواند برای اهداف دیگری مانند وام پیشرفته، تأمین مالی دستگاه و غیره استفاده شود.

از اینرو ایرانسل از ایده‌ها و تیم‌هایی که بتوانند با استفاده از روش‌های تحلیلی و کیفی مربوط به رفتار کاربر، مقدار و به موقع بودن پرداخت و سایر داده‌های مربوطه برای ارائه امتیازدهی اعتباری قابل اعتماد استفاده کنند، استقبال می‌کند.

نحوه‌ پذیرش

ایده‌های دریافتی مطابق با روال معمول شتاب دهنده در زمان های مقرر که از پیش به اطلاع شرکت کندگان رسیده است مورد ارزیابی اولیه قرار می گیرد. سپس از تیم های منتخب در جلسه ای دعوت به عمل می آید تا به ارائه طرح و یا ایده خود بپردازند و سپس نتیجه نهایی پذیرش و یا عدم پذیرش به اطلاع شرکت کنندگان خواهد رسید.