فرصت های همکار ی با ایرانسل برای افزایش کارایی شرکت

ما بر این باوریم که در طی بازه زمانی کمتر از یک سال می توانیم کارآیی فنی و عملیاتی شرکت ایرانسل را بهبود بخشیم. از این رو بر آنیم تا جهت بهبود و بهینه سازی در حوزه های مربوط به کسب و کار ایرانسل پیرامون موضوعات اصلی هسته شبکه مخابراتی (Core)، شبکه دسترسی رادیویی (RAN) و توسعه زیر ساخت های نرم افزاری با تعریف مشخص از دانش تیم های با استعداد و توانمند بهره گیریم. نیازمندی های هر حوزه و جزییات لازم در اینجا قرار گرفته است. تیم هایی که قادر به اجرای این پروژه ها می باشند می توانند با مطالعه جزییات نیازمندی ها، ایده های خود را جهت اجرای پروژه های مورد نظر ثبت نمایند. پس از ارزیابی ایده ها و راهکارهای پیشنهادی توسط تیم های داوری در شرکت ایرانسل، تیم های منتخب در چتر حمایتی ایرانسل قرار خواهند گرفت.

 

به زودی اعلام می‌گردد..